2.2. نصب در ویندوز 64 بیتی

2.2.1. دانلود و نصب نرم افزار QGIS

  • Download the latest QGIS version 64 bit from here (the direct download of QGIS 2.8 from this link);
  • فایل ستاپ را اجرا کرده و تنظیمات پیش فرض را قبول کنید.

هم اکنو,نرم افزار QGIS 2 نصب شده است.

_images/QGIS.jpg

2.2.2. فرایند نصب افزونه Semi-Automatic Classification

  • QGIS 2 را اجرا کنید;

  • از منوی اصلی مسیر زیر را پیمایش کنید Plugins > Manage and Install Plugins;

_images/install.jpg _images/plugins.jpg
  • افزونه به طور خودکار فعال میشود،برای اینکه مطمئن شود افزونه نصب شده است آن را در منوی “نصب شده ها”چک کنید(اجرا کردن دوباره و ری استارت کردن نرم افزار برای تکمیل فرایند نصب افزونه ضروری است);

_images/plugins_installed.jpg

2.2.3. تنظیمات افزونه

Now, the Semi-Automatic Classification Plugin is installed and a dock and a toolbar should be added to QGIS. Also, a SCP menu is available in the Menu Bar of QGIS. It is possible to move the SCP Tools and the dock according to your needs, as in the following image.

_images/SemiAutomaticClassificationPlugin.jpg

The configuration of available RAM is recommended in order to reduce the processing time. From the SCP menu select settings_tool Settings > Processing .

_images/settings_processing.jpg

در پنجره “تنظیمات” میزان”حافظه در دسترس(MB)” را با مقدار نصف حافطه سیستم خود تنظیم کنید.بطور مثال اگر حافظه شما 2گیگابایت است ،انرا برابر1024 مگابات تنظیم کنید.

_images/settings_processing_tab.jpg