2.1. فرآیند نصب در ویندور 32 بیتی

2.1.1. دانلود و نصب نرم افزار QGIS

  • Download the latest QGIS version 32 bit from here (the direct download of QGIS 2.8 from this link);
  • فایل ستاپ را اجرا کرده و تنظیمات پیش فرض را قبول کنید.

هم اکنو,نرم افزار QGIS 2 نصب شده است.

_images/QGIS.jpg

2.1.2. فرایند نصب افزونه Semi-Automatic Classification

  • QGIS 2 را اجرا کنید;

  • از منوی اصلی مسیر زیر را پیمایش کنید Plugins > Manage and Install Plugins;

_images/install.jpg _images/plugins.jpg
  • افزونه به طور خودکار فعال میشود،برای اینکه مطمئن شود افزونه نصب شده است آن را در منوی “نصب شده ها”چک کنید(اجرا کردن دوباره و ری استارت کردن نرم افزار برای تکمیل فرایند نصب افزونه ضروری است);

_images/plugins_installed.jpg

2.1.3. تنظیمات افزونه

Now, the Semi-Automatic Classification Plugin is installed and a dock and a toolbar should be added to QGIS. Also, a SCP menu is available in the Menu Bar of QGIS. It is possible to move the SCP Tools and the dock according to your needs, as in the following image.

_images/SemiAutomaticClassificationPlugin.jpg